Svetujemo koncedentom in koncesionarjem oziroma javnim in zasebnim partnerjem pri sklepanju in izvajanju koncesijskih razmerij in ostalih razmerij javno-zasebnega partnerstva. Za koncedente pripravimo osnutke koncesijskih aktov in koncesijskih pogodb. V postopku prijaviteljem svetujemo pri pripravi prijav na razpis, koncesionarjem pa pri pripravi odločb o izbiri oziroma zavrnitvi prijav. Po zaključku postopka prijaviteljem pripravimo pritožbe in osnutke tožb v upravnem sporu zoper odločbe o izbiri oziroma zavrnitvi prijav. Svetujemo tudi v zvezi z in-house razmerji.