V upravnih postopkih svetujemo strankam in drugim osebam, ki imajo v postopku pravni interes. Pripravimo vloge, osnutke izjav o dejstvih in okoliščinah, pozive, pritožbe zoper odločbe prve stopnje ter osnutke tožb v upravnem sporu. Upravnim organom svetujemo pri izvedbi upravnih postopkov ter pripravimo osnutke sklepov in odločb. Pripravljamo tudi osnutke splošnih aktov (odlokov) ter njihovih sprememb in dopolnitev.