Svetujemo glede pravnih možnosti v zvezi s kršitvijo ustavno zavarovanih pravic. Pripravljamo mnenja glede skladnosti splošnih in posamičnih oblastvenih aktov z ustavo. Pripravimo osnutek ustavne pritožbe, pobude za presojo ustavnosti in zakonitosti ter zahteve za presojo ustavnosti in zakonitosti. Pripravimo ustavnopravne vidike argumentacije interesov strank v pravnih razmerjih in postopkih.