Spoznajte več o našem podjetju

Naše vrline so raziskovanje, svetovanje in priprava pravnih aktov. Na izbranih pravnih področjih svetujemo večjim pravnim subjektom javnega in zasebnega prava.

O nas

Na pravnem inštitutu Narus se ukvarjamo z raziskovanjem, svetovanjem in pripravo pravnih aktov na raznih pravnih področjih. Poseben poudarek našega delovanja je na pravu javnega naročanja (in povezanih področjih), pravu varstva osebnih podatkov in pravu intelektualne lastnine. Pri svojem delu si prizadevamo za strokoven in individualen pristop do strankine zadeve, kar predpostavlja poglobljeno razumevanje strokovnega področja, na katerem svetujemo, ter celovitega položaja stranke.

V kolikor ni v posameznem primeru dogovorjeno drugače, znaša ura svetovanja 120,00 EUR + DDV.

Posvet je možen po predhodnem dogovoru.

Dr. Klemen Pohar je leta 2010 z odliko diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Po diplomi je na isti fakulteti vpisal doktorski študij, smer gospodarsko pravo, ki ga je z odliko zaključil leta 2015. Na Gottfried Wilhelm Leibniz univerzi v Hannovru je z odliko (magna cum laude) zaključil tudi magistrski študij in pridobil naziv Master of Laws (LL.M.). V okviru študija na univerzi v Hannovru je en semester opravil v Združenem kraljestvu, na univerzi v Edinburgu.

Delovne izkušnje je pridobil kot pravni svetovalec na področjih prava javnih naročil, prava javno-zasebnih partnerstev in koncesij, prava varstva podatkov, informacijskega prava ter prava intelektualne lastnine. Je avtor znanstvenih in strokovnih člankov na raznih pravnih področjih, objavljenih v slovenskih in tujih publikacijah, kot soavtor pa je sodeloval pri pripravi učbenika za upravno pravo. Opravljen ima pravniški državni izpit in izpit iz upravnega postopka.

V letu 2018 je prejel nagrado Acquisition International “Leading Public Procurement Adviser of the Year – Slovenia”.

Seznam objavljenih del je dostopen na tej povezavi.

Smo specialisti na izbranih področjih

Zlasti smo aktivni na spodaj navedenih pravnih področjih. Za svetovanje na drugih področjih predlagamo, da nas kontaktirate.

Javno naročanje

Naročnikom svetujemo pri vodenju, ponudnikom pa pri udeležbi v postopkih javnega naročanja. Za naročnike pripravimo razpisno dokumentacijo, pozive, sklepe in odločitve v postopku javnega naročanja. Ponudnikom pomagamo pri pripravi ponudbe, odzivov na pozive naročnika, sklepov in pravilnikov o določitvi poslovne skrivnosti, zahtev za vpogled in pozivov k odpravi nezakonitosti. V revizijskem postopku naročnikom pripravimo sklep o zahtevku za revizijo, ponudnikom pa podamo mnenje o izgledu potencialnega revizijskega postopka, pripravimo zahtevek za revizijo in opredelitev do navedb naročnika oziroma izjasnitev izbranega ponudnika.

Varstvo osebnih podatkov

Svetujemo pri varstvu osebnih podatkov, v zvezi s čimer pripravimo evidenco dejavnosti obdelav osebnih podatkov, politiko varstva osebnih podatkov, pravilnik o varstvu osebnih podatkov, pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ter privolitev za obdelavo osebnih podatkov. Poskrbimo tudi za vašo skladnost z uredbo GDPR (Uredba (EU) 2016/679). Svetujemo tudi na področju dostopa do informacij javnega značaja.

Koncesije / Javno-zasebna partnerstva

bnim partnerjem pri sklepanju in izvajanju koncesijskih razmerij in ostalih razmerij javno-zasebnega partnerstva. Za koncedente pripravimo osnutke koncesijskih aktov in koncesijskih pogodb. V postopku prijaviteljem svetujemo pri pripravi prijav na razpis, koncedentom pa pri pripravi odločb o izbiri oziroma zavrnitvi prijav. Po zaključku postopka prijaviteljem pripravimo pritožbe in osnutke tožb v upravnem sporu zoper odločbe o izbiri oziroma zavrnitvi prijav. Svetujemo tudi v zvezi z in-house razmerji.

Upravno pravo

V upravnih postopkih svetujemo strankam in drugim osebam, ki imajo v postopku pravni interes. Pripravimo vloge, osnutke izjav o dejstvih in okoliščinah, pozive, pritožbe zoper odločbe prve stopnje ter osnutke tožb v upravnem sporu. Upravnim organom svetujemo pri izvedbi upravnih postopkov ter pripravimo osnutke sklepov in odločb. Pripravljamo tudi osnutke splošnih aktov (odlokov) ter njihovih sprememb in dopolnitev.

Pravo intelektualne lastnine

Svetujemo v zvezi z avtorskimi in sorodnimi pravicami ter pravicami industrijske lastnine (znamka, model, patent, dodatni varstveni certifikat in geografska označba). Svetujemo pri prenosu oziroma licenciranju pravic intelektualne lastnine ter v zvezi s tem pripravimo ustrezne pogodbe. Svetujemo tudi v postopku pridobitve (registracije) in podaljšanja veljavnosti pravic industrijske lastnine ter pri njihovem uveljavljanju.

Gospodarsko pravo

Svetujemo pri sklepanju, izvajanju in prenehanju pogodb gospodarskega prava, vključno z gradbenimi pogodbami, podizvajalskimi pogodbami, pogodbami o zagotavljanju zmogljivosti in konzorcijskimi pogodbami. Svetujmo v zvezi z bančnimi garancijami in drugimi zavarovanji za resnost, dobro izvedbo poslov ter odpravo napak. Svetujemo pri varstvu poslovne skrivnosti ter v zvezi s tem pripravimo ustrezne pravilnike, sklepe in pogodbe. Svetujemo pri vprašanjih s področja gospodarskega statusnega in konkurenčnega pava.