Smo specialisti na izbranih področjih

Naše vrline so raziskovanje, svetovanje in priprava pravnih aktov. Na izbranih pravnih področjih svetujemo večjim pravnim subjektom javnega in zasebnega prava.

Smo specialisti na izbranih področjih

Zlasti smo aktivni na spodaj navedenih pravnih področjih. Za svetovanje na drugih področjih predlagamo, da nas kontaktirate.

Javno
naročanje

Naročnikom svetujemo pri vodenju, ponudnikom pa pri udeležbi v postopkih javnega naročanja. Za naročnike pripravimo razpisno dokumentacijo, pozive, sklepe in odločitve v postopku javnega naročanja. Ponudnikom pomagamo pri pripravi ponudbe, odzivov na pozive naročnika, sklepov in pravilnikov o določitvi poslovne skrivnosti, zahtev za vpogled in pozivov k odpravi nezakonitosti. V revizijskem postopku naročnikom pripravimo sklep o zahtevku za revizijo, ponudnikom pa podamo mnenje o izgledu potencialnega revizijskega postopka, pripravimo zahtevek za revizijo in opredelitev do navedb naročnika oziroma izjasnitev izbranega ponudnika.

Varstvo osebnih
podatkov

Svetujemo pri varstvu osebnih podatkov, v zvezi s čimer pripravimo evidenco dejavnosti obdelav osebnih podatkov, politiko varstva osebnih podatkov, pravilnik o varstvu osebnih podatkov, pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ter privolitev za obdelavo osebnih podatkov. Poskrbimo tudi za vašo skladnost z uredbo GDPR (Uredba (EU) 2016/679). Svetujemo tudi na področju dostopa do informacij javnega značaja.

Koncesije / Javno-zasebna
partnerstva

Svetujemo koncedentom in koncesionarjem oziroma javnim in zasebnim partnerjem pri sklepanju in izvajanju koncesijskih razmerij in ostalih razmerij javno-zasebnega partnerstva. Za koncedente pripravimo osnutke koncesijskih aktov in koncesijskih pogodb. V postopku prijaviteljem svetujemo pri pripravi prijav na razpis, koncedentom pa pri pripravi odločb o izbiri oziroma zavrnitvi prijav. Po zaključku postopka prijaviteljem pripravimo pritožbe in osnutke tožb v upravnem sporu zoper odločbe o izbiri oziroma zavrnitvi prijav. Svetujemo tudi v zvezi z in-house razmerji.

Upravno
pravo

V upravnih postopkih svetujemo strankam in drugim osebam, ki imajo v postopku pravni interes. Pripravimo vloge, osnutke izjav o dejstvih in okoliščinah, pozive, pritožbe zoper odločbe prve stopnje ter osnutke tožb v upravnem sporu. Upravnim organom svetujemo pri izvedbi upravnih postopkov ter pripravimo osnutke sklepov in odločb. Pripravljamo tudi osnutke splošnih aktov (odlokov) ter njihovih sprememb in dopolnitev.

Pravo intelektualne
lastnine

Svetujemo v zvezi z avtorskimi in sorodnimi pravicami ter pravicami industrijske lastnine (znamka, model, patent, dodatni varstveni certifikat in geografska označba). Svetujemo pri prenosu oziroma licenciranju pravic intelektualne lastnine ter v zvezi s tem pripravimo ustrezne pogodbe. Svetujemo tudi v postopku pridobitve (registracije) in podaljšanja veljavnosti pravic industrijske lastnine ter pri njihovem uveljavljanju.

Gospodarsko
pravo

Svetujemo pri sklepanju, izvajanju in prenehanju pogodb gospodarskega prava, vključno z gradbenimi pogodbami, podizvajalskimi pogodbami, pogodbami o zagotavljanju zmogljivosti in konzorcijskimi pogodbami. Svetujmo v zvezi z bančnimi garancijami in drugimi zavarovanji za resnost, dobro izvedbo poslov ter odpravo napak. Svetujemo pri varstvu poslovne skrivnosti ter v zvezi s tem pripravimo ustrezne pravilnike, sklepe in pogodbe. Svetujemo pri vprašanjih s področja gospodarskega statusnega in konkurenčnega pava.

Kontaktirajte nas

Po predhodnem dogovoru smo vam na voljo za sestanek v naši pisarni v Ljubljani.

Pravni inštitut Narus

Klemen Pohar s.p.
Poljanski nasip 8
1000 Ljubljana, SI

info@narus.si
+386 31 352 669